آشنایی با مراسم محلی عروس برانلباس های محلیمراسم ازدواجازدواج سنتیآشنایی با مراسم عروس برانمراسم محلی عروس برانمراسم عروس برانعروس بران

آشنایی با مراسم عروس بران , لباس های محلی

 

عروس بران به معنای بردن عروس به خانه داماد است .

پیش از پیراستن عروس ، عروس را به همراه فامیل ، و همسایگان به طرف خانه داماد می بردند و با کف زدن و ساز و نقاره محلی عروس را تا خانه داماد بدرقه می کنند ، در این فاصله (در گذرگاه خانه داماد ، در کوچه و خیابان ) در چندین مکان ، عروس را روی صندلی یا چهارپایه تمیزی که به همراه دارند می نشانند ، سپس از پنجره های خانه های مشرف به کوچه یا محل عبور عروس ،نقل و برنج وگل و پول بر سر عروس می ریزند .