از چشمهایت خواهم افتاد

 

در چشمهای تو خیره شدن ...
دلی میخواهد به وسعت آسمان ...
که نلرزد ...
که نشکند ...
که نمیرد ...
کمی تحمل کن ...
پائیز امسال با اولین باران ...
از چشمهایت خواهم افتاد ...
و تو را ...
و خودم را از شرّ خودم خلاص خواهم کرد ...