جدیدترین کارت پستال های امام زمان ( عج ) و نیمه شعبانپوستر نیمه شعبان ولادت حضرت مهدیعکس میلاد حضرت مهدیکارت ولادت حضرت مهدیکارت پستال ولادت امام زمان

کارت تبریک ولادت امام زمان,کارت تبریک نیمه شعبان

 

گاهی اگر با ماه صحبت کرده باشی /  پیشش اگر از ما شکایت کرده باشی
حتی اگر بی آنکه مشتاقان بدانند / یک شب نمازی را امامت کرده باشی

یا در لباس ناشناسی در شب قدر / از خود حدیثی را روایت کرده باشی
پس مرمکهای نگاه ما عقیم اند / تو حاضری بی آنکه غیبت کرده باشی

 

کارت پستال ولادت امام زمان,کارت ولادت امام زمان

جدیدترین کارت پستال های امام زمان ( عج ) و نیمه شعبان

کارت تبریک نیمه شعبان, کارت تبریک ولادت حضرت مهدی (عج)

جدیدترین کارت پستال های امام زمان ( عج ) و نیمه شعبان

کارت ولادت امام زمان,کارت تبریک ولادت امام زمان

جدیدترین کارت پستال های امام زمان ( عج ) و نیمه شعبان

کارت تبریک ولادت حضرت مهدی,کارت تبریک ولادت امام زمان

جدیدترین کارت پستال های امام زمان ( عج ) و نیمه شعبان

کارت تبریک نیمه شعبان, کارت تبریک ولادت حضرت مهدی (عج)

جدیدترین کارت پستال های امام زمان ( عج ) و نیمه شعبان

کارت ولادت امام زمان,کارت تبریک ولادت امام زمان

جدیدترین کارت پستال های امام زمان ( عج ) و نیمه شعبان

کارت تبریک ولادت حضرت مهدی (عج),کارت ولادت امام زمان

جدیدترین کارت پستال های امام زمان ( عج ) و نیمه شعبان

کارت ولادت امام زمان,کارت تبریک نیمه شعبان

جدیدترین کارت پستال های امام زمان ( عج ) و نیمه شعبان

کارت تبریک ولادت امام زمان,تصاویر نیمه شعبان

جدیدترین کارت پستال های امام زمان ( عج ) و نیمه شعبان

کارت تبریک ولادت امام زمان,تصاویر ویژه نیمه شعبان

جدیدترین کارت پستال های امام زمان ( عج ) و نیمه شعبان

کارت تبریک ولادت امام زمان,کارت تبریک نیمه شعبان

جدیدترین کارت پستال های امام زمان ( عج ) و نیمه شعبان