غیرت

 

غیرتی بودن به هارت و پورت کردن و
گیر دادنای الکی و جاسوسی کردن و
با آبروی کسی بازی کردن نیست
غیرت یعنی:
هیچوقت نذاری آب تو دلش تکون بخوره
نذاری هیچوقت احساس تنهایی و بی کسی کنه
غیرت یعنی این.