گاهی وقت ها

 

گاهی وقت ها ...
دلت می خواهد یکی را صدا کنی ...
بگویی سلام ...
می آیی قدم بزنیم ؟
گاهی وقت ها ...
دلت می خواهد یکی را ببینی ...
گاهی وقت ها ...
آدم چه چیزهای ساده ای را ندارد ...