اس ام اس عاشقانه بارانی

 

اینکه چقدر از آنروز ها گذشته
یا اینکه چقدر هر دویمان عوض شده ایم،
یا اینکه هرکداممان کجای ِ دنیا افتاده ایم
اصلا مهم نیست
باز باران که ببارد
هر وقت که میخواهد باشد
دلم هوایت را میکند.

اس ام اس بارانی

بغضهای مرطوب مرا باور کن
این باران نیست که میبارد
صدای خسته ی قلب من است که از چشمان آسمان بیرون میریزد.

اس عاشقانه با موضوع باران

برای از بین بردن یک عدد معشوقه
نم باران کافی ست.

پیام کوتاه باران

وای باران باران
شیشه ی پنجره را باران شست
از دلِ من اما ,چه کسی نقشِ تورا خواهد شست.

پیامک ابری و بارانی

همینکه بگویید : « آه , گمـــانم امروز بـاران ببــارد . »
کـافـی ست تا ابـرها دوستــتان داشتـــه باشنــد
وَ البـته شمـا را کـه چشـم به راهـشان بـوده اید.

پیامک عاشقانه بارانی

شـما را بیـــشتر
آدم هـایِ غمگـینِ دوست داشتـنی
در میـان شما کسـی هـست
کـه با یـک تـکه ابـر کوچـکِ خـاکـستری
قـرار داشـته بــاشد ؟

پیامک غمگین بارانی

بـاران کمــی آهستــه تــر
اینجــا کســی در خـانـه نیسـت
مــن هستــم
و
تنهــایــی
و
دردی کــه نــامـش زنـدگیســت.

اس ام اس بارانی قشنگ

همچنـان منتـظرم
تـا قطره های بـاران
تـو را از آن بـالا در آغوشم رهـا کننـد
یا غـرق می شوم
یا رفیـق شبهای بـارانیت می مانـم.

 اس ام اس باران 92

نَــیـــا بــــاران
زَمــیــن جــــایِ قَـــشَـــنگـــــی نــیست.

 اس ام اس بارانی جدید

مثل باران چشمهایت دیدنی است
شهر خاموش نگاهت دیدنی است
زندگانی معنی لبخند توست
خنده هایت بی نهایت دیدنی است.

اسمس باران

دلم به عظمت باران برایت دلتنگی میکند
امروز عجیب
بی واژه
بی حصار
می خواهمت.

دلنوشته های بارانی

باز باران آمد
از هوا یا ز دو چشم خیسم؟
نیک بنگر
چه تفاوت دارد.

اس ام اس و پیامک باران

کاش نامت باران بود
آنوقت تمام مردم شهر هم
برای آمدنت دعا می کردند.

اس ام اس غمگین ابری

دِلِ مَـــــن
کُــــلــبـــۀ بـــارانــیـستـــــــ
وَ تُـــــو
آن بـــارانِ بــــی اِجــــازهِ ای
کِــــه نـاگــــهــــان دَر اِحــســــاسِ مَـــــــن
چِـــکِّــــــه مـــــی کُـــنــــــی.

اس عاشقانه

به باران سپرده ام
وقت آمدنت
هوای کوچه را داشته باشد
گوشم به زنگِ در است
مبادا آهسته بیایی.

اس ام اس از باران

تـــو
این روزهــا
برایـم حکم باران را داری
درست وســط کـویـر،
همون قدر زندگی بخش
همون قدر مــحــال.

اس مس بارانی جدید

باران که بند بیاید
تازه خاطره شروع می کند به چکه کردن
نمک روی زخم ست بارانی که بی تو ببارد.

اس ام اس 93

تلنگر کوچکی است بــاران
وقتی فراموش میکنیم
آسمان کجاست.

اس ام اس عاشقانه 93

من غرورم را مدیون بارانم
هنوز باران را سپاس که پنهان کرد اشک هایم را
باران را سپاس که آبرویم را خرید
تا نفهمند آدم ها که من از تنهایی نیست که قدم می زنم
من زیر باران رفتم تا که آسوده خاطر ببارم بی آنکه بترسم از نگاه کسی
به سلامتی باران که حفظ کرد غرورم را.

اس ام اس جدید 93

تو می گویی باران صدای پای اجابت است
نیاز کن ! اما مسلک من ، مسلک درویشان است
چه دارند که از هر حیث بی نیازند ؟
آن نیازی که تو را بی نیاز می کند
اما من در اوج بی نیازی ، به تو نیاز پیدا کردم
پس ببار باران.